وضعیت کنونی بیمارستانی در تجریش که صبح امروز دچار آتش سوزی شد