لزوم تغییر رویکرد در بهره برداری از کریدور شمال-جنوب