وحشت رسانه های اسرائیلی از پایان جنگ بدون کسب پیروزی