انتقال تلخ برای ستاره فوتبال ایران؛ نه به این تیم نرو!