این افراد بیشتر در معرض عوارض آلودگی هوا هستند/برای مقابله با عوارض هوای آلوده چه کنیم؟