دارندگان خودروهای فرسوده و متقاضیان خودروهای وارداتی با این خبر خوشحال شدند