زن و مرد جوان بی رحمانه مرد شیرازی را کشتند / جسد سوخته پیدا شد