ثبت میزبانی مسابقات جهانی پرورش اندام در تقویم فدراسیون جهانی