وحشت آفرینی 6 شرور مسلح در نارمک تهران / بی رحمانه شلیک می کردند