سیاست‌مدار محبوبیت می‌خواهد، تعریف‌کردن پروژه‌های عمرانی متعدد، افزایش حقوق کارکنان دولت، کاهش سن بازنشستگی، همه و همه سیاست‌هایی هستند که محبوبیت‌آفرین هستند - دست‌کم در کوتاه مدت و تا وقتی صدای هزینه‌های تورمی در نیامده است. 

پرسش اینجاست چه چیزی بر این گرایش ذاتی سیاست‌مداران مهار می‌زند؟

نیلی توضیح می‌دهد که جوامع در طول زمان مجموعه‌ای از نهادها و رویه‌ها ایجاد کردند تا بتوانند این مشکل جدی را حل کنند. به‌عبارتی ذات سیاست‌مداران در کشورهای متفاوت کم‌وبیش یکی است، آن‌چه تفاوت دارد بستری است که آن‌ها در آن اقدام به سیاست‌ورزی می‌کنند.

 

کامل این برنامه را اینجا ببینید: