اتحادیه علمای جهان اسلام: کمک به مردم افغانستان در شرایط کنونی واجب است