رزمنده القسام در آغوش اسیر صهیونیستی

لحظه خداحافظی اسیر صهیونیست با رزمنده القسام را در ادامه خواهید دید.

قسام