وی ادامه داد: متاسفانه شاهد افت دانشجویان رشته های زمین شناسی در ۱۰ سال اخیر هستیم و این افت به میزان ۵۴ درصد بوده و زنگ خطر برای بخش زمین شناسی به صدا در آمده است. این موضوع می تواند توان کشور در بخش زمین شناسی را روز به روز کاهش دهد.