سارق 30 میلیاردی در تهران دستگیر شد / خودروها را ماهرانه می دزدید