موادغذایی باز هم گران شده؛ سیاستهای دولت عملا مردم را فقیرتر کرده است