انتصاب مسیح امین‌خواه به عنوان عضو کمیسیون فنی اسکیت آلپاین آسیا