خبر خوش برای سهامداران عدالت / سهامداران عدالت در این تاریخ حساب خود را چک کنند