تحرکات مخفیانه روزهای گذشته نظامیان آمریکایی در سوریه