نظر دیوان عالی کشور درباره تخفیف مجازات مربوط به موادمخدر