یک شهید و هفت زخمی در حمله نظامیان اسرائیل به اردوگاه جنین