این نمایندگان مجلس از مجازات حبس و محرومیت مستثنی شدند