فراموشی زودهنگام ستاره فوتبال ایران! | مهره فیکس اسکوچیچ نگران شد!