ترس بغداد از تبدیل شدن به زمین سوخته منازعات منطقه