آیا سرفه کردن می تواند باعث توقف حمله قلبی شود؟ |ترجمه اختصاصی