طالبان برای روسیه خط و نشان کشید | در میان افغان ها فتنه نکنید