نوراللهی نباید احساسی تصمیم می‌گرفت | یک تعویض می‌تواند کل تیم را بهم بریزد و نگه داشتن گل مهم‌تر از گل زدن است | عشق به پرسپولیس فقط کلامی نباشد!