نحوه حفاظت از وزیر امور خارجه ایران در بیروت +تصاویر