فیلم/پاشیدن خون جلوی خانه معاون بایدن توسط حامیان فلسطین