اولین فیلم از شلیک و اصابت به هدف موشک هایپرسونیک فتاح ۱ ایران

لحظه پرتاب و انهدام هدف توسط موشک هایپرسونیک فتاح را در این فیلم مشاهده می‌کنید.