قیمت همبرگر در یک سال 5 برابرشد / هزینه میلیونی برای همبرگرخوری 4 نفره