نخستین تجربه مدرسه اما بدون کیف و کتاب/ مدارسی که زیربار اجرا نرفتند