شلیک موشک پاوه با 1650 کیلومتر برد/فیلم

موشک پاوه ۱۶۵۰ کیلومتر بُرد دارد.