اگر این خصوصیات اخلاقی را دارید، سکته قلبی شما تهدید می کند