شهرخبر

شهرهای انارخیز کشور در جشنواره صد دانه یاقوت

دوازدهین جشنواره «صد دانه یاقوت» با برنامه‌های متنوع فرهنگی هنری در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.

خبرگزاری تسنیم