تصمیم احتمالی اعراب برای کاهش تولید نفت / هراس آمریکا از چیست ؟