شهرخبر

سفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدان

عبدالرحمن رافتی

به مناسبت هفته کتاب و کتبخوانی،مهدی رمضانی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سفر یکروزه خود به همدان ضمن بازدید از کتابخانه مرکزی همدان در نشست خبری با اصحاب رسانه شرکت کرد.

سفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدانسفر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همدان