حوصله فست فودی مخاطب امروز و جهانی که کارگردان به آهستگی می‌سازد