واکنش مقام سازمان ملل به بمباران مدرسه الفاخوره در شمال غزه