ایران جنایت صهیونیست‌ها در مدرسه الفاخوره را محکوم کرد