فریبا: کاش نوراللهی سعه صدر داشت/ بازیکنان استقلال کار مهمی کردند