بیانیه شدیداللحن ریاض در واکنش به بمباران مدرسه «الفاخوره»