ایران جنایت صهیونیست‌ها در مدرسه الفاخوره را شدیدا محکوم کرد