کودتا در پرسپولیس؛ جلسه فوری رضا درویش با وزیر ورزش