درختان سعد آباد درگیر سوسک چوب خوار شده بودند/ قصد ساخت و ساز در مجموعه وجود ندارد