مشتاق نشان دادن ایران به تداوم مذاکرات برجام از طرف وزیرخارجه یک اقدام غیرحرفه ای است