شهرخبر

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تیم ملی فوتبال کشورمان در زمین ورزشگاه دستگردی، آخرین تمرین خود پیش از بازی با هنگ کنگ را انجام داد.

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ

تصاویر تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ