خودداری از تردد غیرضروری در فضای باز/ در هوای آلوده آب و مایعات زیاد مصرف کنید