حوادث جاری در منطقه نظم جهانی را برای دهه‌های آینده شکل خواهد داد