واعظی: علوم انسانی کنونی برخی اندیشمندان را در دفاع از غزه به سکوت کشانده است