اجرای طرح ترافیک جدید در سال جاری منتفی است/ اجرای تراموا در پایتخت پس از مهر تایید شورا